Wprowadź Swoje Wyszukiwanie

Regulamin Sklepu

Regulamin Sklepu Internetowego „Pleciona Cuda”

§1 Postanowienia ogólne

Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów oraz korzystania ze Sklepu Internetowego „Pleciona Cuda” (dalej zwany „Sklepem”), prowadzonego przez firmę Weronika Jankowska Plecione Cuda, z siedzibą pod adresem: ul. Jarzębinowa 11, 76-200 Wrzeście, NIP: 8393237251, e-mail: plecionecudawj@gmail.com.

Sklep internetowy „Pleciona Cuda” działa na platformie WordPress i WooCommerce.

Korzystanie ze Sklepu oznacza akceptację niniejszego regulaminu w całości.

§2 Zamówienia

Sklep internetowy „Pleciona Cuda” umożliwia dokonywanie zakupów przez osoby pełnoletnie i posiadające pełną zdolność do czynności prawnych.

Aby złożyć zamówienie, należy zarejestrować się na stronie Sklepu pod adresem https://plecionecudawj.pl/ i podać prawdziwe dane osobowe.

Sklep dokłada wszelkich starań, aby informacje o produktach były jak najbardziej dokładne, jednak nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy w ich opisach lub zdjęciach.

Zamówienia realizowane są w miarę dostępności towarów. W przypadku braku możliwości zrealizowania zamówienia, Klient zostanie poinformowany i ma prawo do odstąpienia od umowy lub zmiany zamówienia.

Wszystkie ceny podane w Sklepie są wyrażone w polskich złotych (PLN) i zawierają podatek VAT.

§3 Płatności

Sklep „Pleciona Cuda” umożliwia płatności za zamówienia przy użyciu różnych metod płatności, takich jak karta płatnicza, przelew bankowy lub system płatności elektronicznych.

Zamówienie zostanie zrealizowane po otrzymaniu pełnej kwoty płatności na wskazane konto bankowe.

§4 Dostawa

Sklep realizuje wysyłki na terenie Polski.

Koszty dostawy są podane w trakcie składania zamówienia i są zależne od wagi i rozmiaru przesyłki oraz wybranej formy dostawy.

Sklep „Pleciona Cuda” dokłada wszelkich starań, aby zamówione produkty zostały dostarczone w jak najkrótszym czasie. Czas dostawy może jednak ulec wydłużeniu z przyczyn niezależnych od Sklepu, za co nie ponosi odpowiedzialności.

Standardowy czas realizacji zamówienia wynosi 14 dni.


Termin realizacji może się różnić w zależności od dostępności produktu, wskazanej metody płatności oraz miejsca dostawy. Szczegółowe informacje dotyczące terminu realizacji zamówienia znajdują się na stronie produktu oraz w koszyku podczas składania zamówienia.


W przypadku niedostępności produktu lub opóźnień związanych z realizacją zamówienia, skontaktujemy się z Tobą w celu poinformowania o sytuacji i ustalenia dalszych kroków.

W sytuacjach nadzwyczajnych, takich jak okresy wzmożonego popytu, święta lub sytuacje niezależne od naszej firmy (np. klęski żywiołowe, strajki, zamknięcie dróg), termin realizacji zamówienia może ulec wydłużeniu. Postaramy się jednak dostarczyć Twoje zamówienie jak najszybciej i będziemy informować Cię na bieżąco w razie wystąpienia opóźnień.

§5 Reklamacje i zwroty

Klient ma prawo do zgłoszenia reklamacji w przypadku otrzymania wadliwego towaru lub towaru niezgodnego z zamówieniem.

Reklamację należy zgłosić pisemnie na adres e-mail Sklepu: plecionecudawj@gmail.com w terminie 14 dni od daty otrzymania towaru.

W przypadku reklamacji Klient powinien podać numer zamówienia, opisać wady towaru oraz przedstawić swoje oczekiwania wobec reklamacji.

Sklep „Pleciona Cuda” zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni od daty otrzymania zgłoszenia.

W przypadku uzasadnionej reklamacji, Sklep dokona wymiany wadliwego towaru na nowy lub zwróci pełną wartość zamówienia, w zależności od decyzji Klienta.

Koszty zwrotu towaru ponosi Klient.

§6 Ochrona danych osobowych

Sklep „Pleciona Cuda” dba o ochronę danych osobowych Klientów i stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzania danych.

Dane osobowe Klientów są przetwarzane wyłącznie w celu realizacji zamówień oraz w zakresie wymaganym przez obowiązujące przepisy prawa.

Klient ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich poprawiania, usunięcia oraz wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.

§7 Postanowienia końcowe

Regulamin wchodzi w życie z chwilą opublikowania na stronie Sklepu Internetowego „Pleciona Cuda”.

Firma „Pleciona Cuda” zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu. Zmiany wchodzą w życie po upływie 7 dni od daty ich publikacji na stronie Sklepu.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie obowiązujące przepisy prawa polskiego.

W przypadku sporów wynikających z umowy sprzedaży, strony będą dążyć do rozstrzygnięcia ich drogą polubowną. W przypadku braku takiej możliwości, spory będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy.